GDPR

GDPR – information om vad som gäller för de Nationella Kvalitetsregistren från och med 25 maj 2018

Läs information från SKL. Viktiga punkter:

  • Vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvariga (LPUA) för sin behandling av personuppgifter i ett kvalitetsregister och har därmed en informationsskyldighet enligt både patientdatalagen och dataskyddsförordningen. Är informationsskyldigheten inte uppfylld är behandlingen av personuppgifter i ett kvalitetsregister inte tillåten.
  • Vårdgivare rekommenderas att uppfylla dataskyddsförordningens krav på informationsskyldigheten genom att tillhanda informationen i en kallelse till vårdbesök eller i annan skriftlig kommunikation med patienten. Med stöd av en journalförd kopia av kallelsen (motsvarande) kan vårdgivaren ”visa” att patienten fått information om behandlingen av personuppgifter i ett kvalitetsregister.
  • Är kallelsen (motsvarande) skriftlig och skickas med brev kan den innehålla en kort information om personuppgiftsbehandlingen i det specifika kvalitetsregister där patientens uppgifter registreras samt en hänvisning till antingen vårdgivarens eller aktuellt registers hemsida där en fullständig information finns om personuppgiftsbehandlingen. Vårdgivare ska också vara beredd att lämna fullständig information vid vårdbesöket på den registrerades begäran, t.ex. i ett informationsblad.
  • Skickas kallelse till eller påminnelse om vårdbesök per sms till patienten rekommenderas att också det innehåller en kort information om behandlingen av personuppgifter i kvalitetsregister och en länk till vårdgivarens hemsida eller kvalitetsregister.se med allmän information om kvalitetsregister och enskildas rättigheter.

Rekommendationer och specifika dokument för PIDcare

  • Klinikspecifika information. Denna information ska kompletteras med klinikuppgifter och ska kunna lämnas ut till patienter som frågar efter den.
  • Information på lätt svenska.
  • Att information lämnats till patienten ska dokumentation i journalen. Enligt lokala direktiv för kvalitetsregister på kliniken; journalanteckning,  information i kallelser, särskilda sökord för samtycke etc.