Nyttan med PIDcare och Hälsodagboken

Vad är nyttan med PIDcare?

 • Att ge alla med immunbrist i Sverige lika möjlighet till bästa vård
 • Att genom systematisk uppföljning förbättra vården för ovanliga tillstånd
 • De gemensamma riktlinjerna skall säkerställa att vården ges enligt bästa internationella standard
 • Ökar följsamheten mot nationella riktlinjer
 • Vårdens resultat görs tydliga som kvalitetsmått eller nyckeltal
 • Grafen och nederdelen ger en god översikt, kanske särskilt viktigt för nya medarbetare
 • Möjlighet till verksamhetsuppföljning
 • Möjlighet att ta fram statistik på den egna enheten och jämföra med riket
 • Möjlighet att jämföra utfallet vid de olika klinikerna
 • Behandlingseffekter vs. kostnader av läkemedel kan utvärderas
 • Kan utgöra underlag för förbättrade riktlinjer
 • Riskbedömningar för tidig död eller invaliditet vid svår immunbrist
 • Kan förenkla framtagande av kohorter för forskning
 • Underlättar överföringen mellan kliniker

Hälsodagboken erbjuder därutöver:

 • Förbättrat underlag för bedömning för patienter och sjukvårdens medarbetare
 • Förbättrad datakvalitet då Hälsodagboken nu överförs elektroniskt
 • Ökad möjlighet för patienten att följa sin egen hälsa över tid
 • Upplevd hälsa följs med PROM vilket har betydelse för morbiditet och mortalitet
 • Bättre underlag för patienten och läkaren vid läkarbesöket
 • Ökar patientens delaktighet